ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101
тел. 03026/2441
факс 03026/2235
e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Резултати от проведена процедура в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 15-07-2014

Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2014г.-2015г."

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 10-07-2014

Открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 10-07-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |