ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Смилян


Контакти :

с. Смилян
п.к 4770
ул.”Девети септември” №101
тел. 03026/2441
факс 03026/2235
e-mail :
dgssmilian@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Конкурс в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 15-08-2014

Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1449, горска територия – държавна собственост, стопанисвана от Териториално поделение „ДГС – Смилян” в комплекс с дейността по чл.10, ал.1, от Наредбата – възлагане на добив дървесина

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 15-08-2014

Открит конкурс с предмет: "Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДГС Смилян

Дата на публикуване на обявата: 15-08-2014

Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Документация за участие    |